Back to AMANDA BANHAM

2118C Maypole Ribbon Shop – Amanda Banham

Hand built raku ceramic

Approx Dimensions: 5cm x 7cm  x 4 cm